01834 860965

Yr Hen Ysgol, Heol yr Orsaf, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU

Brig

Partneriaid

Echoes / Partneriaid

PLANED

Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro dros Fenter a Datblygu

Mae PLANED yn bartneriaeth dan arweiniad cymuned, yn elusen, yn gwmni cyfyngedig dan warant gydag aelodau ei Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr cymunedol a chynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus.

Mae PLANED yn chwarae rôl hanfodol mewn grymuso a galluogi cymunedau lleol i fod yn bartneriaid llawn a chyfartal yn natblygiad eu hardal drwy raglenni’r UE, mentrau Llywodraeth Cymru, a ffrydiau cyllid eraill e.e. y Loteri Fawr neu Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Sicrha proses ymgysylltu PLANED gyfranogiad ag ystod eang yn natblygiad strategaethau a phrosiectau, gyda phobl leol, grwpiau menter ardal a phartneriaid arbenigol yn bwydo i’r broses.

Gweithia PLANED i weithredu nifer o strategaethau rhyngberthynol. Gyda’i gilydd, hyrwyddant fyw cynaliadwy drwy: –

  • Gynorthwyo gweithgareddau cymunedol lleol i wella eu hansawdd bywyd
  • Hyrwyddo naws o le/gwerthfawrogi’r amgylchfyd
  • Datblygu diwylliant cymunedol o entrepreneuriaeth
  • Annog menter leol
  • Datblygu twristiaeth gynaliadwy
  • Cynorthwyo amaethyddiaeth cynaliadwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn lle arbennig ac angen rheolaeth ofalus i ofalu amdano i bawb i’w fwynhau, nawr ac yn y dyfodol. Cyfrifoldeb Awdurdod y Parc yw cadw’r Parc yn arbennig.

Mae’r Parc yn amgylchfyd unigryw sy’n cynnwys llawer o bethau – bywyd gwyllt, cynefinoedd, amaethyddiaeth, hanes, twristiaeth, busnes a chymunedau lleol. Ei swydd fel Awdurdod yw gweithio i gyflawni cydbwysedd hapus i’r rhai hynny sydd â diddordeb yn y Parc.

Mae’n werth cofio nad eiddo’r cyhoedd yw Parciau Cenedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o’r tir yn eiddo preifat. Yn wir yn Sir Benfro, heb brydles ar y blaendraeth, maent yn berchen ar 5.37sqkm o dir yn unig – mae hynny ychydig yn llai nag 1% o arwynebedd y Parc Cenedlaethol.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Elusen a sefydlwyd yn 1895 gan dri o bobl a welodd bwysigrwydd treftadaeth a lleoedd agored ein cenedl. Dymunai eu gwarchod i bawb gael eu mwynhau. Fwy na 120 o flynyddoedd wedyn, mae’r gwerthoedd hyn yn parhau wrth galon holl waith yr Ymddiredolaeth. Mae’n gofalu am leoedd arbennig drwy Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am byth, i bawb.

Fel elusen dibynnan ar ffioedd aelodaeth, rhoddion a chymynroddion, a refeniw a godir o weithrediadau masnachol, ar gyfer incwm.

Mae ganddi dros 4.5 miliwn o aelodau a 62,000 o wirfoddolwyr. Mae mwy na 20 miliwn o bobl sy’n ymweld yn talu mynediad i eiddo, tra mae oddeutu 100 miliwn yn ymweld ag eiddo awyr agored.

Mae’n gwarchod ac yn agor dros 350 o dai hanesyddol, gerddi a henebion hynafol i’r cyhoedd. Mae hyn yn ogystal â gofalu am goedwigoedd, coedydd, corsydd, traethau, tir amaeth, twyni, rhostir, ynysoedd, gweddillion archaeolegol, cestyll, gwarchodfeydd natur, pentrefi – am byth, i bawb.

Twristiaeth Sir Benfro

Gweithia Twristiaeth Sir Benfro yn agos â’r gymuned fusnes, sefydliadau ac awdurdodau lleol i gynorthwyo a hyrwyddo twristiaeth yn Sir Benfro. Mae bron i 500 o aelodau bellach – o ddarparwyr llety a siopau i gyflenwyr – gyda mwy a mwy yn ymuno â chymuned Twristiaeth Sir Benfro bob wythnos.

Mae’r fenter yn cynorthwyo, cynghori, ymgyrchu ac yn siarad ar ran diwydiant twristiaeth Sir Benfro yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sydd ynghlwm yn y fasnach.

Os ydych yn aelod o Dwristiaeth Sir Benfro, byddwch wedi cwrdd â’n staff cyfeillgar, hawdd mynd atynt a gwybodus. Yn Nhwristiaeth Sir Benfro, rhannwn eich angerdd i gyd, am eich cynnyrch gwerthfawr o fewn y diwydiant twristiaeth lleol.

Eisiau gwybod mwy am y prosiect neu sut i gymryd rhan?

Cliciwch yma i gysylltu